Poradna

Potřebujete poradit ohledně kominictví, nevájte nás kontaktovat.

 

Jaká vyhláška nařizuje pravidelné kontroly a čištění komínů?

Jedná se o NV 91/2010 Sb. s platností od 1.1.2011.

 

Proč vznikla nová vyhláška s povinností pravidelných kontrol?

Nové NV 91/2010 Sb. nahradilo vyhlášku 111/1981 Sb. Oproti staré vyhlášce došlo ke zmírnění četnosti kontrol a čištění spalinových cest a nově je možné čistit spalinové cesty od kotle na tuhá paliva svépomocí. Jednou za rok však musíte nechat komín zkontrolovat odborníkem.

K obnovení došlo zejména kvůli neustále se zvyšujícímu počtu osob otrávených kvůli porušení, ucpání komínového tělesa a požárů způsobených komínem.

 

Kdy provést kontrolu komína?

Tak, jako se ověřením v praxi nejlépe pozná funkčnost jakékoliv činnosti nebo systému, tak se také za provozu nejlépe pozná i správná funkce komína. Obecně panuje názor, že kominíci chodí tehdy, když je hezké počasí a komín není většinou v provozu. Pro kominíka je sice hezké počasí pro kontrolu lepší, ale nemůže řádně ověřit správnou funkci provozu celého tepelného systému spotřebiče. Ověření učinnosti celého systému se provede nejlépe měřením jeho jednotlivých částí (tj. spotřebič, kouřovod, průduch komína) za provozu moderními měřícími přístroji.

 

Jak se liší kontrola a revize?

V tomto případě se jedná o dvě různé činnosti. Kontrolu je nutné od roku 2011 povinné provádět 1 x ročně a provádí jí kominík se živnostenským oprávěním. Kontroluje, zda je komín správně vyčištěný a nejsou v něm závady, které by mohly způsobit požár. Kdežto revize se provádí pouze před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě. Revizi provádí revizní technik.

 

Mám chalupu, kde párkrát za rok zatopím. Také se mě týká povinnost pravidelné kontroly?

Ano, tato povinnost se týká i chat a chalup. Zde je nutné komín 1x ročně vyčistit a nechat zkontrolovat odborníkem.

 

Je nutné provádět pravidelné kontroly, když mám turbo kotel?

Povinnost pravidelné kontroly se netýká těch, kteří vytápí plynovými vafkami či speciálními turbo kotli odvětrávanými fasádou. Turbo kotel s vyústěním do komína je nutné nechat pravidelně kontrolovat.

 

V místnosti je cítit zápach spalin, co s tím mám dělat?

Pravděpodobně se jedná o narušení komínu či komínové vložky. Do místnosti tak mohou pronikat i jedovaté spaliny a hrozí otrava či požár.  Komín raději nepoužívejte a nechte co nejdříve zkontrolovat odborníkem. Dle stupně narušení Vám pak poradí nejlepší řešení pro Váš komín.

 

V komíně se vytvořila vrstva dehtu.

Usazování dehtu je nejčasti způsobené spalováním vlhkého dřevo (mělo by vysychat cca 2 roky), spalováním odpadu či předimenzovaným kotlem. Nejprve doporučujeme použít chemický odstraňovač sazí např. Kominíček, pokud toto nepomůže je potřeba komín frézovat, zručnější komíník může komín vypálit, pokud to však jeho technický stav dovolí.

 

Nadstřešní část komínu se začíná rozpadat, drolí se zdivo.

V tomto případě je komín nutné co nejdříve nechat zkontrolovat odborníkem a opravit, neboť hrozí, že prasklinami mohou pronikat do místnosti jedovaté spaliny a hrozí tak otrava obyvatel domu či požár. Také platí, že čím dřív komín opravíme, tím méně bude oprava stát. Je levnější vyměnit pár cihel či komín vyvložkovat než pak stavět celý komín nový.

Opravu je ideální realizovat před topnou sezonou, neboť během zimy dochází vlivem mrazu k dalšímu poškozování komína a hlavně by nebylo možné několik dní topit.