Čištění a kontroly komínů

Naše firma Vám zajistí pravidelné čištění a kontroly komínů. Při první návštěvě Vám vystavíme kominickou knížku, ve které budou vedeny záznamy o kontrole a čištění spalinové cesty. Součástí kontroly je vystavení "Zprávy o kontrole spalinové cesty", kterou je nutné uschovat.

 

Čištění spalinové cesty

Dle NV č. 91/2010 Sb. provádí čištění spalinové cesty odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oborou kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí.

V případě, že čištění provedete svépomocí, je potřeba učinit o tom záznam do požární knihy, popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou předložíte odborně způsobilé osobě při provádění kontroly.

 

Čištění spalinové cesty se provádí čistícími pracemi, zjeména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybíraní pevných znečišťujjících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

 

Proč musíme komín čistit?

Stejně, jako se musíme postrarat o auto, abychom mohli bezstarostně jezdit, je potřeba věnovat určitou péči i našemu komínu, abychom mohli bezstarostí topit. Běžným provozem, zejména pak spalováním vlhkého paliva, dochází k usazování sazí a dehtu v komíně. Při zanedbání pravidelné kontroly a čištění komína se zvyšuje pravěpododobnost jeho požáru. Jakékoli zanedbání může být tragické, může zapřičinit vyhoření domů, značné škody na majetku, ale i oběti na životech.

Ročně vznikne požár z důvodu zanedbaných komínům ve více než 300 obytných domech. Jen na Příbramsku vzniklo od začátku roku 2010 do konce roku 2011 46 požáru v důsledku zanedbání údržby se škodou 1,75 milionu Kč. Aby se těmto případům předešlo, platí od ledna 2011 nové nařízení vlády 91/2010 Sb. týkající se požární bezpečnosti. Podle něj musí každý používaný komín alespoň jednou ročně zkontrolovat kominík. Pro běžný rodinný dům je požadováno pravidelné čištění dvakrát do roka pro komíny využívané v sezoně a třikrát do roka pro komíny využívané celoročně.

 

Starat se musíte i komín od plynového kotle.

Stále je ještě spousta lidí, kteří si myslí, že pokud mají plynový kotel, tak se o komín starat nemusejí. Opak je ale pravdou. U plynových kotlů je potřeba provádět kontrolu stejně jako u kotlů na pevná a kapalná paliva a to 1x ročně. Čištění se provádí současně s kontrolou spalinových cest.

 

Kontrola spalinové cesty

Kontrola spalinové cesty se provádí

  • posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv,
  • posouzením komína zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,
  • posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům,
  • posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
  • posouzením jejího stavebně technického stavu.

Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.